............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES
 

El nostra equip realitza els estudis i projectes que requereix tot procés urbanístic que ha de realitzar un promotor privat:

TOPOGRAFIA

Aixecament topogràfic, amidament de superfícies de parcel·les o finques, anivellacions, traçat i disseny de carrers i carreteres, modelització digital del terreny i representació en 3 dimensions del terreny resultant. Estudis d'impacte visual.

Les mesures es prenen amb un equip GPS de doble freqüència amb precisió centimètrica. Permetent aixecar plànols en coordenades UTM georeferenciades pels vèrtex geológics de la Generalitat de Catalunya.

PLANS PARCIALS

Que desenvolupen les normes subsidiàries o els plans generals municipals permetent detallar l'ús del sol, traçat dels vials, equipaments, parcel·lació... Realització de l'avaluació ambiental. Els plànols es construeixen en base a la cartografia de precisió anteriorment esmentada.

PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Projecte de les infraestructures: vials, carreteres, enllumenat, distribució d'electricitat en baixa i mitja tensió, abastament d'aigua, gas, telecomunicacions, clavegueram, depuració d'aigües residuals.

PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

Amidament de les finques inicials amb topografia centimètrica, georeferenciada respecte als vèrtex geològics de la Generalitat de Catalunya. Valorització de les finques inicials. Adjudicació d'aprofitaments. Definició i adjudicació de les finques resultants. Plecs registrals i Plànols.