............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES

 

.PROCESSOS INDUSTRIALS

 

.ESTALVI ENERGÈTIC

 

.MEDI AMBIENT

 

.PREVENCIÓ DE RISCOS

 

.NOVES INDUSTRIES

 

.URBANISME

 

· La LLEI DE PREVENCIÓ 31/1995, és el marc legal de la prevenció de riscos laborals. Existeix una gran quantitat de reial decrets que la desenvolupen en àmbits molt concrets. Abastem els següents aspectes:

SEGURETAT INDUSTRIAL

Hi ha una sèrie d'instal·lacions que tenen que estar degudament realitzades segons normes:

.....- Electricitat BT i MT..........................................- Gas.....................................................- Aparells a pressió........ ....-.....-...........-....-- Emmagatzemament de productes químics..- ATEX, Màquines i instal·lació....- Protecció contra incendis..............-------- Aparells elevadors...........................................- Màquines (RD1215/1997; 1435/1992 i 1644/2008)------------------------------------ Productes petrolífers......................................- Instal·lacions frigorífiques...........- Instal·lacions tèrmiques en edificis.

Sovint es realitzen ampliacions o modificacions d'aquestes instal·lacions que no estan d'acord amb la normativa. El no compliment d'aquesta reglamentació exposa als administradors de l'empresa a responsabilitats civils i penals. Els professionals de GRUPDI desvetllen els riscos que corren els treballadors de l'empresa estudiant l'estat de les instal·lacions i recomanant les accions a realitzar per disminuir el risc d'accidents i legalitzant la instal·lació.

HIGIENE

L'ambient de treball pot arribar a ser molt perjudicial per la salut del personal. Cal mesurar el nivell de contaminació en els llocs de treball i comparar-lo amb els límits establerts en la normativa legal. Els principals contaminants poden ser:

..........- Soroll i vibracions..............................................- Contaminants químics en l'aire.......- Radiacions....................--..........---------- Temperatura extremadament alta o baixa..-- Contaminants biològics

GRUPDI realitza avaluacions els llocs de treball respecte a sorolls, contaminants químics a l'aire i temperatura/humitat excessives, comparant-ho amb els límits legals i aconsellant les solucions pel seu compliment. En el cas de ser necessària una instal·lació concreta podem fer el projecte corresponent.

ERGONOMIA

El sistema de treball establert, sobretot quan hi ha manipulació manual de càrregues, pot entrar en contradicció amb els límits legalment establerts. Els problemes poden aparèixer en forma de transtorns dorsolumbars, en les articulacions, tendons i lligaments. Les causes poden ser: moviments repetits, postures forçades i esforços.

GRUPDI realitza l'estudi de millora de condicions per tal de reduir la incidència d'aquests trastorns, aconsellant canvis en el sistema de treball o be l'ús d'aparells mecànics.

ASSESSORAMENT

En temes de prevenció de riscos, especialment en l'establiment d'un sistema de gestió de la prevenció.