............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES
 

Amb GRUPDI cobrirà la totalitat de les fases d'implantació d'una nova undústria, fins i tot el seu trasllat.

EL PROJECTE D'ACTIVITAT

Estudi del procés industrial i el seu possible impacte ambiental. Mesures de correcció a portar a terme que permetin la seva ubicació en la zona escollida. Recerca de llocs per la nova implantació d'acord amb la problemàtica de la industria.

DISSENY DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

A partir de la seva pròpia experiència de procés i amb la col·laboració de GRUPDI estudiarem els equips i la distribució en planta més convenient, tot i tenint en compte els principals aspectes:

....................· De procés: òptima productivitat, prevenció de riscos laborals, industrials i medi ambient.

....................· De reglamentacions d'activitats o d'instal·lacions industrials emeses per ajuntaments i administracions.

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Edificis nous i rehabilitació: Ja siguin d'obra, estructura metàl·lica, de formigó o bé prefabricats, juntament amb la resta de l'obra civil: murs, paviments, clavegueram...

PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS

Tant les reglamentades: electricitat en mitja i baixa tensió, estació transformadora, gas, calefacció, ventilació i condicionament de l'aire, refrigeració industrial, protecció contra incendis, aigua, telecomunicacions, aire comprimit... Com la resta: clavegueram, enllumenat...

TRASLLAT D'INDÚSTRIES

Valoració dels edificis i de les instal·lacions de producció existents. Direcció del desmuntatge i muntatge en el nou emplaçament de les instal·lacions de producció.

CORRECCIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS

Estudi dels focus de contaminació i disseny de les instal·lacions per mantenir les emissions i immissions per sota dels valors exigits per la reglamentació vigent. Bàsicament en matèria de: contaminación atmosfèrica, efluents aquosos, residus sòlids i emissions de sorolls.

DIRECCIONS D'OBRA

Assumim en un sol tècnic les diferents direccions d'obra: tècnica, facultativa i de seguretat. Facilitant l'entesa amb la propietat.

TRAMITACIONS

Realitzem el tràmits de presentació i seguiment de projectes a organismes oficials: Ajuntaments, OGAU, Consells Comarcals, ACA, Entitats d'Inspecció i Control, Junta de Residus...