............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES
 

 

AVALUACIONS AMBIENTALS

La legislació Catalana actual està encapçalada per la llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Aministració Ambiental (IIAA) desenvolupada pels decrets 136/1999 i 143/2003, posteriorment esmenada per la llei 4/2004 i decret 20/2005. Aquestes normes legals obliguen a realitzar una avaluació ambiental de l'activitat abans d'emprendre el projecte. Aquest requisit és imprescindible per demanar la idoneïtat urbanística a l'ajuntament.

GRUPDI realitza aquesta avaluació de la següent forma:

..........· Anàlisi en profunditat del procés, detallant bàsicament: utilització dels recursos energètics, matèries primeres, -------------focus d'emissió de contaminació, generació de residus i protecció contra incendis.

..........· Comparació amb la legislació dels vectors ambientals: aigua, aire, residus i en matèria de protecció contra ---------------incendis.

..........· Estudi de les mesures correctores que s'han de prendre per complir la normativa.

..........· Disseny de les solucions: depuradores d'aigües residuals, descontaminació de l'aire, aïllament acústic i de -------------------vibracions, correcció d'impace visual, projecte de protecció contra incendis...

..........· Redacció del document d'avaluació ambiental i tramitació a l'ajuntament corresponent.

..........· Seguiment a l'OGAU i en els diferents vectors ambientals: aire, aigua, residus, sanitat i departament d'interior -------------------(incendis).

..........· Adopció de les mesures complementàries, si s'escau, reclamades pels vectors anteriorment esmentats.

..........· Contacte amb les entitats de control ambiental.

..........· Signatura d'execució de les mesures correctores realitzades.

ISO 14001, SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Implantació completa del sistema. Realitzem el següent procés:

..........· Anàlisi en profunditat del procés de l'activitat: recursos utilitzats i possibles focus de contaminació.

..........· Disseny de les mesures correctores imprescindibles per continuar amb el procés de normalització.

..........· Redacció del manual del sistema de gestió, procediments, instruccions de treball, instruccions de control, pla ----------------d'emergència mediambiental i formularis de registre.

..........· Redacció dels procediments.

..........· Revisió mediambiental inicial.

..........· Contacte amb empreses de certificació i treball conjunt fins a la certificació.

..........· Establiment d'un sistema per mantenir la certificació i formació del personal.

REDUCCIÓ PUNTUAL DE FOCUS DE CONTAMINACIÓ

Projecte de sistemes de reducció de la contaminació en les vessants de:

..........· Contaminació acústica. Mesures d'emissió en l'interior dels locals i d'immissió a l'exterior i en els locals veïns. ------------------Mesura de vibracions. Projecte de condicionament acústic i aïllament de vibracions dels locals pel compliment de la------------ normativa.

..........· Projecte d'estacions depuradores d'aigües residuals, depuradors de gasos, filtres d'aire i manipulació de residus.