Idioma............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES

 

Des de 1982 soms proveïdors de tecnologia a

EMPRESES INDUSTRIALS

· Processos. Estudi de millores de rendiment, implantació ISO 9.001, automatització i disseny de maquinària, distribució en planta del procés...

· Auditories d'estalvi energètic. Revisió de fonts energètiques, comsums, sistemes de control, usos industrials, calefacció/refrigeració, aïllaments... Estudi de les millores i terminis d'amortització.

· Medi ambient. Avaluació d'impacte ambiental, implantació ISO 14.001, correcció de contaminants aeris, efluents i residus sòlids. Impacte acústic de l'activitat i correcció.

· Seguretat Industrial. Auditoria de compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat industrial: instal·lacions i màquines. Manuals d'utilització i procediments de treball. Assessoria en prevenció de riscos.

· Noves industries i ampliacions. Recerca de la ubicació adient, valoració dels edificis i de les instal·lacions, noves edificacions i instal·lacions: projecte i direcció tècnica i de seguretat, direcció del desmuntatge i muntatge de les instal·lacions.

· Disseny de maquinària especial segons característiques requerides pel client.

· Expedients tècnics pel compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat: manuals, plànols i altra documentació pel marcat CE.

PROMOTORS URBANÍSTICS I AJUNTAMENTS

· Topografia. Aixecaments, amidaments, anivellacions i model digital del terreny, representació en 3D.

· Planificació urbanística. Plans parcials, projectes d'urbanització i projectes de reparcel·lació.

· Projectes d'edificis i instal·lacions.